Home / Giải bài tập Hóa / Sự điện li – Giải bài tập hóa lớp 11

Sự điện li – Giải bài tập hóa lớp 11

Chương 1. Sự ĐIỆN LI

TÓM TẮT KIẾN THỨC cơ BẨN

 1. Thí nghiệm về tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ Và muối trong nước.Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li. Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Vậy axit, bazơ và muối là những châ’t điện li.

 1. Chất điện li mạnh và chất điện li yêu
 2. a) Chất điện li mạnh

Chat điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

 1. b) Chất điện li yêu

Chất điện li yếu là chât khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Axit, bazơ, muôi, pH

 1. Định nghĩa axit

Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Axit có thể một nấc như HCl, hai nấc như H2CO3, H2SO4

 1. Định nghĩa bazơ

Bazơ là chât khi tan trong nước phân li ra anion OH

 1. Hiđroxit lưỡng tính

Hiđrpxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

 1. Định nghĩa muối

Muôi là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

 1. pH là khái niệm để đánh giá độ axit, bazơ của các dung dịch. pH = – lg [H+]

BÀI GIAI

1. Trong dung dịch: các axit, các bazơ, các muôi phân li ra các ion dương và ion âm chuyển động tự do nên dung dịch của chúng có khả năng dẫn điện.

Thí dụ

HCl     —————>        H+  +   Cl

NaOH      —————>        Na+  +   OH

NaCl      —————>        Na+  +   Cl

Còn các dung dịch như ancol etylic, đường saccarozơ, glixerol không dẫn điện vì trong dung dịch chúng không phân li ra các ion dương và ion âm.

2. Sự điện li là: sự phân li thành các(ion dương và ion âm) của phân tử chất điện li khí tan trong nước.

Chất điện li là những chất tan trong nước và tạo thành dung dịch dẫn được điện.

Các chất là chất điện li như các axit, các bazơ, các muôi tan được trong nước

Chất điện li mạnh là những chất khi tan trong nước các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

Thí dụ

H2SO4             —————>        2H+  +   SO42-

KOH      —————>        K+  +   OH

Na2SO4             —————>        2Na+  +   SO42-

Châl điện li yếu là những chất khi tan trong nước chỉ có một phần sô” phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Thí dụ    H2S        ⇐  H+     +     HS

 1. a. Ba(N03)2 —^>Ba2+ +2N03

0,10        —> 0,10 0,20 (M)

=>1        [Ba2+J = 0,10 M;               [M?;] = 0,20 M

HNO3    —> H+ + NOI

0,020                     > 0,020 0,020 (M)

=>           II

1              1

1              r’-,

2

1              1

II

r~—1

X

1              —I          : 0,020 M

KOH                       > K+ + OH_

0,010     —> 0,010 0,010 (]

-1            II

1              1

■ E

0

0                              1

II-

1              1

+

1 1          0,010 M

 1. Các chất điện li yếu HC10; HN02:

HC10      » H+ + CIO-

HNOa ^ H+ + NO2″

 1. Đáp án D.

Do khi tan (trong nước) các phân tử chất điện li phân li ra thành các cation và anion.

7

 

 1. Đáp án A

Do KC1 rắn, khan tồn tại dưới dạng mạng tinh thể ion, rất bền vững. Không phân li ra được ion dương và ion âm (di chuyển tự do) nên không có khả năng dẫn điện.

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …