Recent Posts

Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 10/9/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1479/KH-UBND về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ …

Read More »