Home / Giải bài tập Hóa / Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng – Giải hóa lớp 11

Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng – Giải hóa lớp 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11 bai Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Mục lục các bài giải hóa học lớp 11

Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

Bài 1: Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2, NO3, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43–, KH2PO4, Zn3(PO4)2.

Giải

Bài 2: Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:

       A. Mg3(PO4)2            B.  Mg(PO3)2                C.  Mg3P2             D.  Mg2P2O7

Giải

           Chọn câu trả lời đúng là C

Bài 3: a) Lập các phương trình hóa học sau đây:

         NH3 + Cl2 (dư) → N2 + ..

         NH3(dư) + Cl2 → NH4Cl + ….

         NH3 + CH3COOH → …

         (NH4)3PO4 –to→ H3PO4 + …

         Zn(NO3)2 –to→ …

b) Lập các phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của phản ứng giữa các chất sau đây trong dung dịch:

   (1) K3PO4 và Ba(NO3)2

   (2) Na3PO4 và CaCl2

   (3) Ca(H2PO4)2 và Ca(OH)2 với tỉ lệ mol 1:1

   (4) (NH4)3PO4 + Ba(OH)2

Giải

Bài 4: Từ hiđro, clo, nitơ và các hóa chất cần thiết, hãy viết các phương trình hóa học (có ghi rõ điều kiện phản ứng) điều chế phân đạm amoni clorua.

Giải

Bài 5: Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau:

Giải

Mục lục các bài giải

Bài 6: Hãy đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho:

       1. Tăng

        2. Giảm

Giải

Bài 7: Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và Al tác dụng với dung dịch HNO3 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất NO2 (đktc). Xác định phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?

Giải

Bài 8: Cho 6,00 g P2O5 vào 25,0 ml dung dịch H3PO4 6,00% (D = 1,03 g/ml). Tính nồng độ phần trăm H3PO4 trong dung dịch tạo thành?

Giải

 Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 25.1,03 +6 = 31,75(g)

     C%H3PO4 = ( 9,83 x 100%)/31,75 = 30,96%

Bài 9: Cần bón bao nhiêu kg phân đạm amoni nitrat chứa 97,5% NH4NO3cho 10,0 hecta khoai tây, biết rằng 1,00 hecta khoai tây cần 60,0 kg nitơ?

Giải

10ha khoai tây cần 60.10 = 600 kg nitơ

Ta có:

Giải bài tập các môn khác:

Các chuyên mục khác

Bấm 1 cái quảng cáo để ủng hộ Ad nhé!

Fb. Hà My – Tin tức Quảng Bình

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …