Home / Giải bài tập Hóa / Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat – Giải bài tập hóa 12

Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat – Giải bài tập hóa 12

Giải bài tập hóa học 12 – Để học tốt Hóa 12 – giai bai tap hoa 12 bai Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 12, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

Hướng dẫn giải

Bài 1: Để phân biệt dung dịch glucozơ, dung dịch saccarozơ và andehit axetic có thể dùng chất nào trong số các chất sau đây làm thuốc thử?

     A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

     B. Nước brom và NaOH.

     C. HNO3 và AgNO3/NH3.

     D. AgNO3/NH3 và NaOH.

Giải

Đáp án A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

Thuốc thủ \ Chất cần nhận biết C6H12O6 C12H22O11 CH3COOH
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường Xuất hiện dung dịch xanh lam Xuất hiện dung dịch xanh lam Không hiện tượng
AgNO3/NH3 Xuất hiện kết tủa trắng Không hiện tượng

PTHH:

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H12O6)2Cu + 2H2O

2C22H22O11 + Cu(OH)2 → (C22H22O11)2Cu + 2H2O

Bài 2: Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ mọt là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Đó là chất nào trong số các chất dưới đây?

     A. Axit axetic

     B. Glucozơ

     C. Saccarozơ

     D. Fructozơ

Giải

Đáp án B. Glucozơ

Khi đốt cháy: nCO2= nH2O → hợp chất đó phải là cacbohidrat

Mà chất này có thể lên men rượu → chất đó phải là gluczo

PTHH: 

Bài 3: Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

     a. Glucozơ, glixerol, andehit axetic.

     b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

     c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột.

Giải

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các nhóm chất sau trong dung dịch

a. Glucozo, glixerol, andehit axetic.

Thuốc thủ \ Chất cần nhận biết C6H12O6 C3H5(OH)3 CH3COOH
AgNO3/NH3 Xuất hiện dung dịch xanh lam Xuất hiện dung dịch xanh lam Không hiện tượng
Đun nóng trng môi trường axit rồi cho sản phẩm tác dụng vơi AgNO3/NH3 Xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch Xuất hiện dung dịch xanh lam

PTHH

b. Glucozơ, saccarozơ, glixerol.

Thuốc thủ \ Chất cần nhận biết C6H12O6 C11H22O11 C3H5(OH)3
Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường Xuất hiện kết tủa trắng Không Không hiện tượng
Cu(OH)2 ở nhiệt độ cao Xuất hiện kết tủa trắng Không

Khi đun nóng saccarozo trong môi trường axit, saccarozo sẽ bị thủy phân thành glucozo

c. Saccarozơ, andehit axetic, hồ tinh bột

Các bài giải trước:

Mục lục các bài giải

Bài 4: Từ một tấn bột sắn chứa 20% tạp chất trơ, có thể sản xuất được bao nhiêu gam glucozo, nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%

Giải

Khối lượng tinh bột trong 1 tấn bột sắn có chứa 20% tạp chất trơ là :

m = 1 . 80 / 100 = 0,8 (tấn)

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

n(C6H10O5)n = 0,8 /162n.

Hiệu suất 75% nên khối lượng glucozơ thu được là :

mC6H12O6 = (0,8 . 180n)/162n . 75/ 100=0,67 (tấn)

Bài 5: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

     a. 1kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ.

     b. 1kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ.

     c. 1kg saccarozơ.

Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn

Giải

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 16,2 gam một cacbohidrat X thu 13,44 lít khí CO2 (đktc) và 9,0 gam H2O

Tìm công thức đơn giản nhất của X, X thuộc loại cacbohiđrat nào đã học?

Đung 16,2 gam X trong dung dịch axit thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3thu được bao nhiêu gam Ag. Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%.

Giải

mc = 12 . 13,44 / 22,4 = 7,2(g)

mH = (2 x 9) / 18 = 1(g)

mO = 16,2 – 7,2 – 1 = 8(g)

Gọi công thức tổng quát CxHyOz.

Lập tỉ lệ:

x: y : z= 7,2/12 : 1/1 : 8/16

x: y : z = 0,6 : 1 : 0,5

x : y : z = 6 : 10 : 5

công thức đơn giản C6H10O5

công thức phân tử (C6H10O5)n

X: là polisaccarit

Khối lượng glucozo là

Số mol glucozo là n = 18/180 = 0,1 (mol)

Khối lượng của Ag m =0,2.108 = 21,6 (g)

Vì h = 80% nên khối lượng Ag thực tế thu được là

m= 21,6.80% =17,28 (g)

Giải bài tập các môn khác:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …