Home / Giải bài tập Hóa / Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai tap hoa 11 bai Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 11, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Hướng dẫn giải

Bài 1: Viết phương trình điện li của các chất sau:

a . K2S               b. Na2HPO4                 c. NaH2PO4

d. Pb(OH)2         e. HBrO          g. HF            h. HClO4.

Giải:

Bài 2: Một dung dịch có [H+] = 0,010 M. Tính [OH] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ trong dung dịch này?

Giải:

Bài 3: Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này?

Giải:

pH = 9,0 => [H+] = 10-9

==> [OH] = 10-14 / [H]+ = 10-5

Vì pH = 9,0 > 7 nên dung dịch có môi trường kiềm => phenolphtalein sẽ chuyển sang màu hồng.

Các bài giải trước:

Mục lục các bài giải

Bài 4: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:

            A. Na2CO3 + Ca(NO3)2            B. FeSO4 + NaOH (loãng)               C. NaHCO3 + HCl

   D. NaHCO3+ NaOH                E. K2CO3+ NaCl                 G. Pb(OH)2(r)+ HNO3

              h. Pb(OH)2(r)+ NaOH                    i. CuSO4+ Na2S

Giải:

Bài 5: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi:

             A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.

             B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.

             C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

             D. Phản ứng không phải là thuận nghịch.

Hãy chọn câu trả lời đúng

Giải

            Chọn câu đúng là C

Bài 6: Kết tủa CdS được tạo thành bằng dung dịch các cặp chất nào dưới đây:

             A. CdCl2+ NaOH

             B. Cd(NO3)2+ H2S

             C. Cd(NO3)2+ HCl

             D. CdCl2+ Na2SO4

Giải

– Chọn câu trả lời đúng là B

   Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

Bài 7: Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2

Giải

Giải bài tập các môn khác:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …