Home / Giải bài tập Hóa / Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp – Giải bài tập hóa lớp 12

Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp – Giải bài tập hóa lớp 12

Giải bài tập hóa học 12 – Để học tốt Hóa 12 – giai bai tap hoa 12 bai khái niệm xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 12, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

MỤC LỤC CÁC BÀI GIẢI HÓA HỌC LỚP 12

CHƯƠNG I. ESTE- LIPIT

BÀI 3 – Khái niệm xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

1. Xà phòng là gì ?

Bài giải

Xà phòng là hỗn hợp muôi natri hoặc kali của axit béo, có thêm 1 số phụ gia.

2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc s (sai) vào ô trông bên cạnh các câu sau :

a) Xà phòng là sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá.

b) Muôi natri hoặc kali của axit hữu cơ là thành phần chính của xà phòng.

c) Khi đun nóng chất béo với dd NaOH hoặc KOH ta được xà phòng.

d) Từ dầu mỏ có thể sản xuất được chất giặt rửa tổng hợp.

Bài giải

a. Chọn Đ

  Giải thích: xà phòng hóa chất béo sẽ thu được glixerol và muôi của axit mạch dài, không phân nhánh là xà phòng.

Nên sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa là glixerol và xà phòng

b. Chọn S

Giải thích: xà phòng là muôi kali hoặc natri của axit hữu cơ không phân nhánh, mạch cacbon dài.

c. Chọn Đ

Giải thích: muốn điều chế xà phòng người ta đun chất béo với KOH hoặc NaOH trong thùng kiềm ở nhiệt độ cao.

d. Chọn Đ

Giải thích: từ dầu mỏ, sản xuất chất giặt rửa tổng hợp được điều chế theo sơ đồ.

Dầu mỏ   —> axit  đođexylbenzensunfonic   — Na2CO3— > natri đođexylbenzensunfonat

Các bài trước:

3. Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoylglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khôi lượng).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hoá loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH. Giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Bài giải

a. (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> C3H5(OH)3 + 3C17H35COONa    Tristearoylglixerol (tristearin)

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH -> C3H5(OH)3 + 3C15H31COONa Tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH -> C3H5(OH)3 + 3C17H33COONa Trioleoylglixerol (triolein)

b. Tristearin + 3NaOH  –>  glixerol + 3C17H35COONa

mtriotilen = 1.0 tấn * 50% = 0,5 tấn

nttristcarin =1.0 tấn * 20% = 0,2 tấn

mtripanmitin = 1.0 tấn * 30% = 0,3 tấn

Tristearin + 3NaOH -> glixerol + 3C17H35COONa

890 tấn  —————->  918 tấn

0,2 tấn  —————–>      ?

mmuối(xà phòng)  = (0.2 * 918) / 890 = 0.2063 tấn

Tripanmitin —-NaOH—> 3C15H31COONa

806 tấn  —————->  834 tấn

0.3 tấn  —————–>      ?

mxà phòng  = (0.3 * 834) / 806 = 0.3 tấn

Tripanmitin —-NaOH—> 3C15H31COONa

884tấn  —————->  912tấn

0.5 tấn  —————–>      ?

mxà phòng  = (0.5 * 912) / 884= 0.5158 tấn

\(\sum m_{xa phong} = (0.2063 + 0.31 + 05158) * \frac{\mathrm{90} }{\mathrm{100}} = 0.93 tan\)

4. Nêu những ưu điểm và hạn chế của việc dùng xà phòng so với dùng chất giặt rửa tổng hợp.

Bài giải

Xà phòng :

    ưu điểm: không hại da tay, dễ bị phân hủy nên an toàn với môi trường.

Hạn chế:

  – Giảm tác dụng trong nước cứng vì tạo kết tủa với ion Ca2+; Mg2+: 2RCOONa + Ca2+ (RCOO)2Ca ị + 2Na+

  – Ánh hưởng đến chất lượng vải sợi.

Chất tẩy rửa:

       ưu điểm : tiện sử dụng, không bị mất tác dụng tẩy rửa trong nước cứng nên sử dụng được trong nước cứng vì: (RSO3)2Ca ít bị kết tủa.

       Hạn chế: vì có gốc hiđrocacbon phân nhánh (khó bị phân hủy bởi vi sinh vật) nên gây ô nhiễm môi trường, gây hại da tay.

5. Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 89% khối lượng tristearin (còn 11% tạp chất trơ bị loại bỏ trong quá trình nấu xà phòng) để sản xuất được một tấn xà phòng chứa 72% khôi lượng natri stearat.

Bài giải

mNatri -stcarat 1,0 tấn * 72% = 0,72tấn

Triteranin + 3NaOH  —> 3C15H31COONa

890tấn  ———–> 918tấn

?           ———–>   0,72tấn

=> mtristearin = ( 0.72 * 890) / 918 ≈ 0,698 tấn => mchất béo = 0.698 * (100/89) = 0,7843 tấn

Giải bài tập các môn khác:

About Học tốt ngữ văn

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …