Home / Giải bài tập Hóa / Giải bài tập hóa học lớp 9

Giải bài tập hóa học lớp 9

giai bai tap hoa 9,giải bài tập hóa lớp 9,giải bài tập hóa học 9,giai bai tap hoa,giaibaitapsgk,hoc tot hoa 9

Mục lục giải bài tập hóa học lớp 9

CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bài 2: Một số oxit quan trọng

Bài 3: Tính chất hóa học của axit 

Bài 4: Một số axit quan trọng

Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 6: Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ

Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bài 10: Một số muối quan trọng

Bài 11: Phân bón hóa học

Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

CHƯƠNG II: KIM LOẠI

Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại

Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Bài 18: Nhôm

Bài 19: Sắt

Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, Thép

Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

Bài 23: Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

Bài 24: Ôn tập học kỳ 1

CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 25: Tính chất của phi kim

Bài 26: Clo

Bài 27: Cacbon

Bài 28: Các oxit của cacbon

Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bài 30: Silic. Công nghệ silicat

Bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim-Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 33: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

CHƯƠNG IV: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 36: Metan

Bài 37: Etilen

Bài 38: Axetilen

Bài 39: Benzen

Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Bài 41: Nhiên liệu

Bài 42: Luyện tập chương 4: Hidrocacbon-Nhiên liệu

Bài 43: Thực hành: Tính chất của hidrocacbon

CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON POLIME

Bài 44: Rượu etylic

Bài 45: Axit axetic

Bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Bài 47: Chất béo

Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 50: Glucozo

Bài 51: Saccarozo

Bài 52: Tinh bột và xenlulozo

Bài 53: Protein

Bài 54: Polime

Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit

Bài 56: Ôn tập cuối năm

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …