Home / Sinh học / Giải bài tập sinh học 12 / Chọn giống vật nuôi và cây trồng – Giải bài tập sinh lớp 12

Chọn giống vật nuôi và cây trồng – Giải bài tập sinh lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop 12 bai ứng dụng di truyền học: chon giống cây trồng vật nuôi dựa trên biến dị tổ hợp – giai bai tap sgk sinh 12

Mục lục bài giải sinh học lớp 12: ==>GIAIBAITAPSGK SINH 12

CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỔNG

DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP

I. Trả lời các câu hỏi trong bài

1. Hãy kể thêm các thành tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới mà em được biết.

Trả lời:

   Mục đích và nhiệm vụ của khoa học chọn giống là cải tiến các giống vật nuôi, cây trồng, vi sinh vật hiện có và tạo ra các giống mới có năng suất cao, phẩm chất ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của con người.

   Giống là một quần thể vật nuôi, cây trồng hay chủng vi sinh vật do con người tạo ra, có phản ứng như nhau trước cùng một điều kiện môi trường, có những tính trạng di truyền đặc trưng, phẩm chất tốt, năng suất cao, ổn định, thích hợp với những điều kiện đất đai, khí hậu và kĩ thuật sản xuất nhất định.

   Thành công đối với thực vật là ở lúa, ở động vật là lợn, bò…

II. Trả lời các câu hỏi cuối bài

1. Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?

Trả lời:

   – Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ lâu đã tạo ra các dòng thuần chủng khác nhau, rồi sau đó lai giống và chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn. Những cá thể có tổ hợp gen mong muốn sẽ được cho tự thụ phấn hoặc giao phối gần để tạo ra các giống thuần chủng.

   – Tạo giống lai có ưu thế lai cao: Hiện tuợng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

    Để tạo ra những con lai có ưu thế lai cao về một số đặc tính nào đó, người ta thường bắt đầu bằng cách tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau. Sau đó, cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao. Nhiều khi trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai.

Các bài trước:

Các bài sau:

2. Thế nào là uu thế lai?

Trả lời:

    Hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.

3. Nêu phuơng pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.

Trả lời:

   – Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau

   – Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai cao.

4. Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?

Trả lời:

   Ưu thế lai thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau là do ở thế hệ sau, mức độ dị hợp tử sẽ giảm dần, đồng hợp tăng lên.

5. Câu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng?

A. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.

B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về khu vực địa lí luôn cho ưu thế lai cao.

C. Chỉ có một số tổ hợp lai giữa các cặp bô mẹ nhất định mới có thể cho ưu thế lai.

D. Người ta không sử dụng con lai có ưu thế lai cao làm giống vì con lai thường không thuần chủng.

Trả lời: D

Các bài hướng dẫn liên quan:

About Học tốt ngữ văn

Check Also

Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề của xã hội – Giải bài tập sinh lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 12 – Giai bai tap sinh lop …