Home / Giải bài tập Hóa / Amino axit – Giải bài tập hóa lớp 12

Amino axit – Giải bài tập hóa lớp 12

Giải bài tập hóa học 12 – Để học tốt Hóa 12 – giai bai tap hoa 12 bai Chương III: Amin – Amino axit – Protein bài 10 Amino axit, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Hóa học 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hóa học 12, theo chương trình mới nhất năm 2018 – 2019

Amino axit

Bài 1: Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?

        A. 3             B. 4              C. 5                 D. 6.

Giải

Chọn câu trả lời đúng là C.

                  H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH : axit 4 – aminobutanoic

Bài 2: Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2

Để nhận ra dung dịch của các chất trên chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây?

       A. NaOH.

       B. HCl.

       C. CH3OH/HCl.

       D. Quỳ tím.

Giải

Chọn đáp án đúng là D.

       Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử, mẫu thử nào quỳ tím có màu đỏ là CH3CH2COOH, mẫu thử nào quỳ tím có màu xanh là CH3[CH2]3NH2, mẫu thử mà quỳ tím không màu là H2NCH2COOH

Bài 3: Amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn lại là oxi, và công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên của X

Giải

       %O = 100% – (40,45% – 7,86% – 15,73%) = 35,96%

Công thức của X là CxHyOzNt. Ta có tỉ lệ: 12x / (%C) = y / (%H) = 16z / (%O) = 14t / (%N)

       12x / (40,45%) = y / (7,86%) = 16z / (35,96%) = 14t / (15,73%)

       Ta có tỉ lệ: x : y : z : t = 3 : 7 : 2 : 1

       Công thức đơn giản : (C3H7O2N)n.

       Vì công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nên

       Công thức phân tử C3H7O2N

       Công thức cấu tạo CH3-CH(NH2)-COOH Axit α-amino propanoic

Bài 4: Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với NaOH, H2SO4; CH3OH khi có mặt khí HCl bão hòa.

Giải

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O.

CH3-CH(NH2)-COOH + H2SO4 → CH3-CH(NH3HSO4)-COOH .

CH3-CH(NH2)-COOH + CH3OH → CH3-CH(NH2)-COOCH3 + H2O.

Bài 5: Viết phương trình hóa học phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:

    a) Axit 7 – aminoheptanoic

    b) Axit 10- aminođecanoic

Giải

Axit 7-aminoheptanoic:

Axit 10-aminođecanoic

Mục lục các bài giải

Bài 6: Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2(đo ở đktc). Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A và B.

Giải

mO = 8,9-(3,6+0,7+1,4)= 3,2(g)

Gọi công thức của A là CxHyOzNt. Ta có tỉ lệ

x: y :z : t =3,6/12 : 0,7/1 : 3,2/16 : 1,4/14 = 0,3: 0,7 : 0,2 : 0,1 = 3: 7 : 2 : 1

Công thức đơn giản : C3H7O2N

Công thức phân tử (C3H7O2N)n

Ta có 89n = 89 → n=1

Công thức phân tử C3H7O2N

A là este của rượu metylic nên có công thức cấu tạo là H2N-CH2-COOCH3

Công thức cấu tạo của B là H2N- CH2-COOH

Giải bài tập các môn khác:

About Hóa Giải Bài Tập

Check Also

Silic và hợp chất của silic – Giải bài tập hóa 11

Giải bài tập hóa học 11 – Để học tốt Hóa 11 – giai bai …